• In English
 • П А М ‘Я Т К А (витяг з нормативно-правових актів у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами) для населення, сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, власникам дачних та індивідуальних господарств, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення організації дотримання основних вимог санітарного законодавства під час проведення робіт із пестицидами і агрохімікатами.
  , опубліковано 22 Березня 2017 року о 18:18

  П А М Я Т К А

  (витяг з нормативно-правових актів у сфері поводження

   з пестицидами та агрохімікатами)

  для населення, сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, власникам дачних та індивідуальних господарств, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення організації дотримання основних вимог санітарного законодавства під час проведення  робіт із пестицидами і агрохімікатами.

   

  І. Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

   

  Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів.

  Пестициди і агрохімікати вітчизняного, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України, повинні відповідати таким вимогам:

  висока біологічна ефективність щодо безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

  цільового призначення;

  відповідність державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.

  Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань, а також на агрохімікати за переліком згідно з додатком до цього Закону. Обов’язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються.

  Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу – за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років.

  Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів.

  Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень.

  Обов’язковою умовою державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів є наявність відповідної документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.

  У разі державної реєстрації пестицидів чи агрохімікатів в Україні забороняється протягом десяти років з дати такої реєстрації використовувати інформацію, що міститься в документації (досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидів, агрохімікатів, без дозволу суб’єкта господарювання, за зверненням якого здійснено реєстрацію.

  Після державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів органи, що здійснюють державний контроль за їх застосуванням, забезпечуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей.

  Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, може встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів і агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, даних про їх небезпеку. В окремих випадках, у зв’язку з санітарно-епідемічною та природоохоронною ситуацією в країні (регіоні), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вправі обмежити аж до припинення у встановленому порядку всі види діяльності з пестицидами і агрохі-мікатами.

  Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів проводиться їх перереєстрація на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

  Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

  Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України.

  Стаття 11 Загальні вимоги до транспортування, зберігання, засто-сування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними.

  Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними прави-лами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами.

  Особи, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

  Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами.

  Державна політика у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агро-хімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,  центральним органом вико-навчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

  Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати

  Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

  Відповідальність несуть особи, винні у:

  – приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричи-нило загрозу життю та здоров’ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

  недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин);

  – забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільсько-господарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря;

  – порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

  – застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

  – порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

  – невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;

  – використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

  Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законо-давства. Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.

   

  ІІ. Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98).

   

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  П. 1.4. Дані правила є частиною санітарного законодавства та обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами.
  П. 1.14. До роботи з пестицидами допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами відповідно до “Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспорту-ванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохіміка-тами” (затв. постановою Кабінету Міністрів України №746 від 18.09.95).

  П. 1.15. Адміністрація підприємства, установи, організації, господарства зобов’язані надавати в розпорядження працюючих з пестицидами засоби механізації, спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору, проводити навчання правилам техніки безпеки. Тривалість роботи з пестицидами першого і другого класів небезпеки не повинна переви-щувати 4 години, з іншими – 6 годин на добу (з доробкою іншої частини робочого дня на операціях, не пов’язаних із застосуванням пестицидів). До роботи з пестицидами не допускаються особи, які не досягли 18-річного віку, вагітні і жінки, що годують груддю. Діти шкільного та дошкільного віку не допускаються до роботи з пестицидами і на оброблених ними площах.

   

  ПОПЕРЕДНІ І ПЕРІОДИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

  П. 2.1. До роботи з пестицидами допускаються практично здорові особи, які до початку робіт пройшли медичний огляд.

   

  ТРАНСПОРТУВАННЯ

  П 4.1.5. Пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах (залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, автомобілі та ін.). Транспортування пестицидів разом з іншими вантажами забороняється.

  П.4.2.6. Навантаження і розвантаження пестицидів повинно здійснюва-тися на спеціально обладнаних майданчиках, розташованих на відстані не менше 200м  від житлових, тваринницьких приміщень.

  П.4.2.11. У випадку виникнення аварійних ситуацій під час перевезення пестицидів необхідно:

  а) негайно припинити рух потягу (автомобілю) і маневрові роботи в небезпечній зоні;

  б) викликати аварійно-рятувальний потяг;

  в) сповістити місцеві органи влади, установи (Держпродспоживслужби) і Мінекобезпеки про небезпеку отруєння людей та забруднення навколишнього природного середовища;

  г) видалити з місця аварії сторонніх осіб;

  д) ізолювати небезпечну зону забруднення в радіусі від 200 до 1000 м в залежності від ступеня реальної небезпеки;

  е) не ходити по розсипаній і пролитій речовині;

  є) у зоні аварії знаходитися особам лише у повному комплекті захисного одягу і протигазах;

  ж) у випадку забруднення води повідомити про це Держпродспожив-службу;

  з) ушкоджені пакування завантажити у вагон і завезти на найближчу станцію з дотриманням застережних заходів;

  и) просипання зібрати в ємкості і вивезти разом з ушкодженими упаковками;

  і) великі просипи зібрати в ємкості або засипати сухим піском і вивезти разом з ушкодженими упаковками;

  й) не доторкатися до пролитої речовини;

  к) перелити пестициди з пошкодженої тари у справну з дотриманням запобіжних заходів;

  л) викликати спеціалістів для знищення (знезараження) речовин;

  м) місця розливу обробити засобами хімічного знезараження;

  н) великі просипання і розлиті речовини обгородити земляним валом, засипати сухим піском;

  о) після ліквідації аварії провести заключний медичний огляд усіх осіб, що беруть участь в аварійно-рятівних роботах, із залученням спеціалістів і застосуванням відповідних лабораторних методів дослідження;

  п) постраждалих госпіталізувати в найближчі спеціалізовані медичні заклади;

  р) відповідальність і всі права по залученню відповідних організацій і осіб до виконання протиаварійних операцій покладається на начальника аварійної бригади.

  Транспортування автомобільним транспортом

  П. 4.5.1. Транспортування з базисних до витратних складів споживачів проводиться спеціально обладнаним автотранспортом закладів Міністерства АПК лише за маршрутами руху, погодженими територіальною установою Держпродспоживслужби  і відповідними структурами Нацполіції.

  П. 4.5.2. Транспорт для перевезення пестицидів повинен мати сигнальне фарбування кузова і бортовий напис “Отрути” відповідно до ГОСТ. На транспорті господарств, що виділяється для перевезень пестицидів, повинні встановлюватися сигнальні прапорні, які кріпляться до кабіни і на кутах кузова.

  Транспорт для перевезення пестицидів підлягає паспортизації Держпрод-споживслужбою, повинен бути справним і легко піддаватися знезараженню.

  П. 4.5.3. Транспортування пестицидів допускається тільки у супроводі спеціально виділених і проінструктованих осіб. Транспортування може бути довірено водію транспорту після проходження їм відповідного інструктажу. Відповідальні за перевезення особи повинні стежити за станом тари і негайно ліквідувати ушкодження.

  П.4.5.4. Швидкість руху транспорту під час перевезення пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, а під час дощу, туману і снігопаду не більш 20 км/год. Забороняється перевозити пестициди при обмеженій видимості (до 300 м).

  П.4.5.5. Під час перевезення вогненебезпечних пестицидів здійснюють додаткові заходи протипожежної безпеки.

  П.4.5.6. Балони з фумігантами транспортуються у відповідності з вимога-ми діючих інструкцій.

  П.4.5.7. Забороняється перевезення пестицидів в ушкодженій тарі. У ви-падку порушення пакування необхідно негайно вжити заходів до нерозповсюд-ження препарату в навколишньому середовищі, (роздування вітром, розмива-ння дощем, тощо).

  П.4.5.8. Для ліквідації аварійних ситуацій виділяються спеціальні брига-ди, які пройшли навчання безпечним прийомам аварійно-рятувальннх робіт з пестицидами.
  ЗБЕРІГАННЯ.

  П.5.1.1. Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах.

  П.5.1.5. При відсутності на витратних складах централізованого водопо-стачання вода повинна доставлятися і зберігатися в спеціальних ємкостях. Обладнання складу душовою установкою є обов’язковим. Обладнується “мала каналізація” або здійснюється ємнісне накопичення з регуляторним знешкоджу-нням і вивезенням вмісту в спеціально відведені місця.

  П.5.1.6. Ширина санітарно-захисних зон для базисних складів встанов-люється в залежності від їхньої місткості:

  до 20 т – 200 м

  21-50 т – 300 м

  51-100 т – 400 м

  101-300 т – 500 м

  301-400 т – 600 м

  401-500 т – 700 м

  понад 500 т – 1000 м

  П.5.1.8. Агрохімкомплекси і склади пестицидів, повинні мати під’їзні дороги з твердим покриттям. На території цих об’єктів між окремими складсь-кими приміщеннями і функціональними майданчиками обладнують проїзди з твердим покриттям або частина території повністю асфальтується.

  П.5.1.9. Територія складу або агрохімкомплексу повинна бути огородже-на, озеленена, мати два виїзди. Площа її повинна бути достатньою для розвороту тракторів із навісними (агрегатованими) обприскувачами та іншою апаратурою.

  Вхідні двері складу і брама огорожі повинні замикатися на замок. На дверях повинен бути попереджувальний напис: “СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ”.

  П. 5.1.21. Зберігання пестицидів на складі допускається тільки після його погодження установами Держпродспоживслужби та охорони природи і отрима-ння паспорта (Додаток №4 до цих правил). Паспортизація здійснюється щорічно.

  П.5.1.22. У випадку відмови в паспортизації складу або вилучення паспорта на право зберігання пестицидів керівництво господарства може за домовленістю із сусіднім господарством і узгодженню із Держпродспожив-службою та установою Мінекобезпеки тимчасово зберігати хімічні речовини на складі сусіднього господарства і завозити пестициди з базисного складу до місць застосування з розрахунку одноденного використання. У таких випадках допускається використання спеціального контейнера КС-1,25, який повинен бути опломбований і закритий на замок.

  П.6.1.3. Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов’яза-них з застосуванням пестицидів у відповідності з чинним законодавством.

  П.6.1.5. Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 град.С.
  П.6.1.7. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.
  П.6.1.7. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.
  П.6.1.12. Категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації.

  П.6.1.13. До місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємкостях. Заправка і завантаження апаратів не повинні супровод-жуватися протіканням або розсипанням пестицидів.

   

  Застосування за допомогою наземної апаратури

  П. 6.3.1. Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупно-крапельне).

  Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування (гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.

  П.6.3.2. Відповідальність за дотримання метеорологічних умов несе керівник робіт, який забезпечує використання об’єктивних методів вимірю-вання температури і швидкості руху повітря.

  П.6.3.4. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тварин-ницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням – 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.

  П.6.11.2. Забороняється застосування пестицидів для захисту зелених насаджень на територіях лікувально-профілактичних і дитячих установ, спортивних майданчиків, підприємств харчової промисловості а також усередині густонаселених житлових кварталів.

  П.6.11.3. Застосування пестицидів для захисту зелених насаджень дозволяється тільки з 22 до 7 годин ранку.

  П.6.11.6. Для обробки індивідуальних садів і городів в межі населеного пункту дозволяється застосування тих пестицидів, які дозволені для роздрібного продажу населенню “Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозво-лених до використання в Україні” і Доповненнями до нього.

               П.6.11.7. Перед проведенням обробок об’єктів, розташованих в межі або поблизу населених пунктів, необхідно встановити попереджувальні знаки та оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

   

  Охорона атмосферного повітря

  П.8.1. Застосування пестицидів повинне бути організоване таким чином, щоб попередити їх надходження в повітряне середовище в концентраціях, які перевищують допустимі.

  П.8.9. Необхідно суворо додержуватися встановлених санітарно-захис-них зон населених пунктів до можливих джерел забруднення атмосферного повітря пестицидами (склади, місця протруювання насіння, майданчики дегазації техніки, розчинні пункти).

   

  Охорона джерел водопостачання

  П.9.2. При обробках установлюються санітарно-захисні зони від меж оброблюваних ділянок до водних джерел: при наземному методі з вико-ристанням гранульованих форм пестициду – 300 м; обприскуванні – 500 м; при авіаметоді – 1000 м (до рибогосподарських водойм не менше 2000 м).

   П.9.8. При розміщенні об’єктів хімізації (склади, агрохімкомплекси, розчинні вузли і т.ін.) повинні бути здійснені заходи щодо охорони підземних вод (гідроізоляція, вибір ділянок із глибиною залягання ґрунтових вод не менше 2 метрів).

  П.9.9. При застосуванні пестицидів в індивідуальних господарствах джерела водопостачання (криниці, свердловини та ін.) повинні бути надійно укриті, захищені позатрубні простори.

  П.9.13. Категорично забороняється спуск у водойми незнезаражених колекторно-дренажних і стічних вод, що утворяться при митті тари, машин, устаткування, транспортних засобів і спецодягу, які використовувались при роботі з пестицидами.

   

  Охорона ґрунтів

  П.10.1. При використанні пестицидів у народному господарстві необ-хідно вживати заходи, щодо попередження накопичення в ґрунті стійких і активно мігруючих пестицидів, відповідно до вимог законодавчих і норматив-них документів.

  П.10.3. Забороняється фумігація орного шару ґрунту пестицидами I та II класів небезпечності, забрудненая ґрунтів незнешкодженими залишками робо-чих розчинів, промивними водами після миття тари, спецодягу, апаратури і приміщень складів.

   

  Ліцензування

   

  Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у редакції від 01.01.2017, переліком видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню не передбачено ліцензування господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами.

   

   

   

  Начальник Управління державного

  нагляду за дотриманням санітарного

  законодавства                                                                               Н.Я.Клімчук

  Call Now Button
  Будь в курсі подій