• In English
 • Що потрібно знати студенту при оплаті за навчання
  , опубліковано 01 Липня 2017 року о 07:07

  Настала пора вступної кампанії, по закінченні якої майбутнім вже студентам-контрактникам прийдеться вносити плату за навчання у вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності. І далеко не всі з них знають, що платні послуги, які надаються вищими навчальними закладами, у тому числі й навчання студентів понад держзамовлення, регулюється державою на законодавчому рівні. Тому, в даній статті проведемо огляд основних законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу послуг.

  Отже, діяльність вищих державних навчальних закладів регламентується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та направлена на забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

  Вищий навчальний заклад відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Тобто, рівень плати, згідно з чинним законодавством, повинен відповідати обсягу і якості наданих послуг з навчання.

  Перелік платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися державними і комунальними вищими навчальними закладами, затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Так, право державних і комунальних навчальних закладів щодо стягування плати за навчання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796, якою затверджено і перелік платних послуг, які можуть надаватися такими закладами. Основними з них є:

  • підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів та курсантів невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового флоту (далі – студенти, курсанти), аспірантів і докторантів;
  • навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
  • проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
  • підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;
  • підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
  • проведення вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною мовою;
  • навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством та інші.

  Слід зазначити, що послуги, передбачені пунктами 513-1517 розділу 1пунктами 1-3 розділу 4абзацами другим і третім пункту 3 та пунктом 4 розділу 7 зазначеного переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

  Державні і комунальні вищі навчальні заклади мають право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.

  Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами навчального закладу, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та статуту вищого навчального закладу.

  Платні освітні та інші послуги надаються вищими навчальними закладами за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги – після отримання таких дозвільних документів.

  Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

  Слід відмітити, що розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі (контракті), що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання (крім вищих навчальних закладів). Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

  Також у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати передбачається, що плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, по семестрах, щорічно.

  Типовий договір, що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

  Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг для осіб, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зменшується з урахуванням перерваного та оплаченого строку навчання.

  Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів вищої освіти, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики.

  Так, з метою удосконалення механізму регулювання плати за послуги у сфері освіти, спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки і Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758 затверджено порядки надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, який зареєстровано в Мін’юсті України 30.11.2010 за №1196/18491. Відповідно до   цього   Порядку   навчальний   заклад може диференціювати  розмір  плати за надання платної освітньої послуги виходячи  з  ліцензованого  обсягу,   співвідношення   попиту   та пропозиції  за конкретними напрямами (спеціальностями) навчання на державному (регіональному) ринку освітніх послуг.

  До уваги студентів-контрактників зазначимо, що при порушенні замовником  умов  договору  (контракту,  заяви) кошти,  отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами договору (контракту,  заяви) у розпорядженні  навчального  закладу для   виконання   його   статутних завдань   згідно   з   чинним законодавством.

  З питань, що виникли внаслідок перегляду даної статті ви можете звертатись до сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області: м. Чернівці,      вул. Сторожинецька, 115 або за тел. (03722) 7-34-09  для отримання консультацій та роз’яснень з питань ціноутворення в галузі надання освітніх послуг.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій