• In English
 • Підсумки роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області в сфері дотримання санітарного законодавства за 2017 рік
  , опубліковано 16 Березня 2018 року о 12:12

  Протягом  звітного року основна  діяльність  Головного  управління в  сфері  дотримання  санітарного  законодавства була спрямована  на:

  • реалізацію вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та  епі-демічного  благополуччя  населення», « Про захист  населення  від  інфекційних хвороб», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про основні  принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», « Про охорону  атмо-сферного  повітря», «Про відходи», «Про пестициди і  агрохімікати» та ін., актів  Президента  України  та  Кабінету Міністрів  України  щодо  забезпече-ння дотримання  вимог санітарного  законодавства;
  • здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
  • реалізацію першочергових заходів щодо  профілактики інфекційних хво-роб, професійних захворювань, масових неінфекційних  захворювань (отруєнь), радіаційних  уражень людей, запобігання  шкідливому впливу  на  стан  здо-ров’я і  життя  людини  факторів середовища  життєдіяльності тощо.

  За оперативними даними під наглядом Головного  управління у сфері санітарного законодавства в 2017 році знаходилось 8326 об’єктів, у тому числі об’єктів централізованого водопостачання – 24, дошкільних навчальних закла-дів – 241, загальноосвітніх навчальних закладів – 430, закладів оздоровлення та відпочинку для дітей – 134, оздоровчих закладів для дорослих – 4, лікувально-профілактичних закладів – 502, харчових об’єктів – 4454, підприємств сільсько-го господарства – 409, об’єктів поводження з твердими побутовими відходами 277, промислових підприємств – 451, інших – 1398.

  Для  забезпечення виконання  функцій управлінням державного  нагляду  за  дотриманням санітарного законодавства направлялись відповідні інформа-ції до Чернівецької ОДА, готувались  матеріали для  заслуховування на  засіда-ннях  обласної комісії  ТЕБ  та  НС, розпорядження, доручення з  усіх проблем-них питань, які  виникали в  області. На  виконання  яких, працівниками служби проводились  моніторингові  відвідування,  комісійні  обстеження об’єктів санітарних  заходів.

  Всього по області проведено 2479 позапланових  заходів, з них 33 об’єкти централізованого водопостачання, 435 дошкільні навчальні заклади, 922 загаль-ноосвітні навчальні заклади, 124 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, 45 лікувально-профілактичних закладів, 231 харчових об’єктів, 12 підприємств сільського господарства, 67 об’єктів поводження з твердими побутовими від-ходами та 608 інших об’єктів нагляду.

  За  результатами проведених комісійних обстежень виявлено порушень санітарного законодавства на 68,5% об’єктів, а саме:  на 25 об’єктах централізо-ваного водопостачання (75,7%), в 232 дошкільних навчальних закладах (53,3%), в 658 загальноосвітніх навчальних закладах (71,4%), в 49 закладах оздоровле-ння та відпочинку для дітей (39,5%), в 30 лікувально-профілактичних закладах (66,7%), на 212 харчових об’єктах (91,8%), на 5 підприємствах сільського господарства (41,7%), на 36 об’єктах поводження з твердими побутовими відходами (53,7%).

  Основна  робота  була  зосереджена на дотриманні  вимог  санітарного законодавства при  здійсненні організації харчування в навчально-виховних та  оздоровчих закладах; забезпеченість населення  краю  якісною питною водою та  санітарно-технічним  станом об’єктів  питного  водопостачання і водовідве-дення  області тощо.

  Під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у навчальних закладах протягом 2017 року  спеціалістами Держ-продспоживслужби взято участь у  1357 комісійних обстеженнях, порушення вимог санітарного законодавства виявлено у 910 закладах (75%), з них 26 % в ДНЗ та 49 % в ЗОНЗ.

  Протягом багатьох років відсутнє централізоване або локальне питне водопостачання у 17 навчально-виховних закладах області, а саме: 2 ДНЗ  і 8 ЗОНЗ у Вижницькому районі; по 1 ДНЗ у Кіцманському, Сокирянському районах і м.Чернівці; 2 ЗОНЗ в Путильському районі та по 1 ЗОНЗ у  Герцаїв-ському і Хотинському районах. Також, в  області є 3 заклади, які використо-вують привізну воду ДНЗ №39 м. Чернівці та 2 ЗОНЗ Путильського району.В області функціонують навчально-виховні заклади, які  не каналізовані – 4 ДНЗ (  Вижницький та Кіцманський райони 3 і 1відповідно) та 12 ЗОНЗ ( 9 – у Вижни-цькому, 2 – Путильському  та  1 в Хотинському районах). Основні  порушення, які виявлялись на харчоблоках НВЗ: приміщення  потребують проведення ремонтів; не відповідність площі та кількості приміщень санітарно-гігєнічним вимогам; відсутність гарячої проточної води; недостатня забезпеченість закладів  холодильним та технологічним обладнанням; порушення поточності технологічних процесів при приготуванні готових страв; не дотримується товарне сусідство  та порушуються умови при  зберіганні харчових продуктів; відсутність добових проб; не виконуються норми харчування дітьми по основних видах продуктів; відсутність медичних оглядів працівників харчоблоків; недостатня кількість дезінфікуючих  засобів тощо.

   

  Протягом минулого року в НВЗ було досліджено 1640 проб води за бактеріологічними та 2040 проб за санітарно-хімічними показниками. Питома вага нестандартних проб за бактеріологічними показниками склала – 11,9 %, за санітарними – хімічними 4,5%. Високий відсоток відхилення за бактеріологіч-ними показниками встановлено у Вижницькому та Сторожинецькому районах 31,2% і 25,5% відповідно та за санітарно-хімічними показниками у Глибоцько-му районі – 13,9%.

  З метою усунення виявлених порушень вимог санітарного законодавства та встановлених відхилень за  результатами лабораторних,  інструментальних  досліджень   керівникам управлінь (відділів) освіти та  НВЗ області  направля-лись відповідні пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази та усунення порушень.

  На виконання  низки  розпорядчих документів Чернівецької ОДА, Держ-продспоживслужби України  працівниками служби прийнято участь в 124  ко-місійних перевірках з питань готовності закладів оздоровлення та відпо-чинку дітей як до початку оздоровчої кампанії,  так і під  час  її  проведення.

  Всього в  області  працювали 134 закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі: 12 позаміських оздоровчих закладів, 83 пришкільних, 33 мовні та 6 наметових таборів.

  Основні порушення, які були виявлені за результатами обстежень наступні: не в повному обсязі були проведені поточні ремонти приміщень, у вжитку на харчоблоці використовувався столовий посуд із тріщинами, потре-бували поновлення маркування  розділові столи та інвентар, порушувались правила миття посуду (при опитуванні).

  Організація харчування у 96% закладів оздоровлення та відпочинку проводилась на базі власних харчоблоків, за рахунок привозного харчування було організовано харчування у чотирьох пришкільних таборах міста Чернівці (гімназія №6, ЗНЗ №№10,25,30).

  Також, проводились комісійні обстеження населених пунктів області щодо розташування  самовільно облаштованих  наметових таборів. Такі факти були  встановлені в с.Вороновиця Кельменецького району, с.Пригородок  Хотинсь-кого  району, с.Виженка Вижницької ОТГ. Дані табори облаштовували віряни  релігійної  конфесії  Євангельські християни-баптисти без будь-якого  погод-ження з Держпродспоживслужбою. Із засновниками  таборів було проведено роз’яснювальну роботу, після чого табори самостійно призупинили  свою діяльність.

  Про всі  проблемні питання та  порушення, які виникали і  виявлялись в  ході  оздоровчої кампанії інформовано Чернівецьку ОДА, матеріали заслухано на  засіданні  Обласної  координаційної  ради з  питань організації  літнього відпочинку  та  оздоровлення дітей.

  За  підсумками  оздоровчої  кампанії внесені пропозиції щодо створення безпечних  для  здоров’я і життя  умов  перебування  дітей в  закладах  оздоров-лення  та  відпочинку   в  частині  якісного  та  безпечного  харчування, медич-ного  забезпечення та  здійснення  заходів  за  дотриманням  санітарно-гігієніч-них  вимог.

  Крім того,  в межах повноважень в період купального сезону 2017 року було забезпечено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за місцями масового відпочинку населення на водних об’єктах (пляжах),  здійснювався контроль щодо якості води та ґрунту. На території  області  було  визначено 10  місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.

  Одним із  важливих питань є  забезпечення населення   питною водою гарантованої  якості. Протягом минулого  року охоплено обстеженнями  всі 24 водопроводи області.

  За  результатами виявлялись  значні  порушення, частина  з  яких усунена, однак, на даний час залишаються не виконаними наступні заходи:

  – не розроблені проекти зон санітарної охорони джерел водопостачання  на     комунальних водопроводах смт.Глибока, райцентрів Заставна, Сторожинець, Сокиряни та м.Новодністровськ;

  – потребують часткової заміни огорожі санітарно захисної зони на відомчому водопроводі МПД ДП «Укрспирт»(Кіцманського району) та сільсь-ких водопроводах смт.Кострижівка та с.Хрещатик (Заставнівського району) та  навколо водонапірної башні  на комунальному водопроводі смт.Кельменці, відомчого водопроводу с.Вороновиця (Кельменецького району);

  – потребують часткової заміни водопровідні мережі на комунальних водопроводах смт. Путила, м.Заставна, смт.Кельменці, відомчому водопроводі с.Вороновиця Кельменецького району;

  – не дотримується зона санітарної охорони джерела на комунальному водопровіді м.Герца;

  – на земельних ділянках другого та третього поясу ЗСО комунального водопроводу м.Вижниця КУП «Комунальник» не забезпеченно виконання заходів з облаштуванням системи водовідведення відповідно до вимог сані-тарного законодавства в приватних домоволодіннях, продуктовому магазині та  дитячому садочку та туристичній базі відпочинку «Кремениця;

  – зношена бактерицидна лампа (ресурс – використаний) на сільському водопроводі смт. Берегомет КП«Криниця»;

  – відсутні угоди на проведення лабораторного контролю на відомчих водопроводах сс. Вороновиця, Мошанець, Зелена, Бернево Кельменецького району тощо.

  Відомчий лабораторний контроль здійснюють лише 8 відомчих лабораторій на комунальних  водопроводах: КП «Чернівціводоканал», водоводу «Дністер-Чернівці», КП «Хотинтепломережа» по фізико-хімічним та мікробіо-логічним показниках; Новодністровського управління «Тепловодоканал» по окремих фізико-хімічним показниках; КП «Сторожинецьке ЖКГ», Глибоцьке, Кіцманське та Заставнівське ВУЖКГ лише на залишковий хлор.

  Всі інші підприємства здійснюють дослідження відповідно до  п. 4.1 ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для спо-живання людиною»  згідно заключних   угод  з  ДУ ЧОЛЦ МОЗ України.

  Про виявлені порушення  інформовано керівників підприємств, органи  місцевого  самоврядування та матеріали  заслухано  на  обласній  комісії ТЕБ  та НС.

  Крім того, моніторинговими обстеженнями було охоплено  513 джерел децентралізованого водопостачання, що становить 43%.

  За результатами проведеної роботи виявлялись наступні порушення: на об’єктах відсутні санітарні паспорти  на джерела водопостачання,  а  також  огорожі,  підставки для відер та  відра, зруйновані відмостки  навколо  джерела, значна  частина  яких  до  цього  часу залишається  не  виконаними.

  З метою гігієнічної оцінки безпечності  та  якості  питної  води на відпо-відність вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДУ ЧОЛЦ МОЗ України протягом року  досліджувалась вода централізованого, децентралізованого  водопостачання.

  Значно погіршилась  якість води з комунальних водопроводів в  порів-нянні з  2016  роком,  як за бактеріологічними з 1,9 до 5,1 % так і за фізико-хімі-чними показниками з 0,4 до 3,8%. Вище  середньообласного за мікробіологіч-ними показниками відхилення виявлялися у Вижницькому (23,3%), Сокирян-ському (16,9%), Кельменецькому (16 %) та Новоселицькому (6,2 %) районах. За фізико-хімічними показниками відхилення виявлялися в Сокирянському (19,6%), Кельменецькому (9,5%), Новоселицькому (2,5%) районах та в м. Чернівці (1,1%).

  При дослідженні води з відомчих та сільських водопроводів  виявля-лись  відхилення лише за мікробіологічниими показниками в Кельменецькому (3,7%), Вижницькому (18,2%) та Заставнівському (1,8 %)  районах .

            Також в  області здійснювався моніторинг якості води з громадських криниць. Відсоток відхилень по бактеріологічних показниках становить 7,9 % проти 7,4 % в 2016 році. Відхилення виявлялися у всіх районах крім Хотин-ського. Вище середньообласного  цей  показник в м.Чернівці (41,7 %), у  Виж-ницькому (20,6 %)  та  Сокирянському (15,9%) районах. Майже вдвічі погір-шилась якість води за фізико-хімічними показниками і складає 2,7% проти 1,5% в 2016 році. Найбільший відсоток відхилень виявлявся в м. Чернівці – 25, в Сокирянському -10,5, в Сторожинецькому – 3,9 та  Глибоцькому – 3,8 районах .

  Встановлені відхилення за мікробіологічними показниками у воді  відкри-тих водоймищ в Герцаївському, Заставнівському, Кельменецькому, Новосели-цькому, Сокирянському  районах та м.Чернівці. Відхилення за  фізико-хіміч-ними показниками лише в м.Чернівці.

  Протягом року здійснювався моніторинг за якістю води  централізованого, децентралізованого  водопостачання,  водоймищ  та  ґрунту  за  вірусологічни-ми показниками, відхилення  встановлені в 1  пробі  води    водоймищ Сокирян-ського  району.

  Також спеціалістами Головного управління   у відділі митного оформ-лення № 1 митного поста «Чернівці» та митного поста «Кельменці» Чернівець-кої митниці ДФС здійснено санітарно-епідеміологічний контроль 5386 вантажів, що імпортувалися на митну територію України, в тому числі для проходження шляхом електронної комунікації за принципом «єдиного вікна» було розглянуто 900 справ, що складає 16,7% від загальної кількості вантажів. По 9 справах було відмовлено в завершенні здійснення санепідконтролю, в зв’язку з відсутністю документів, що свідчать про безпечність вантажу.

  Також, в  області протягом  листопада-грудня проводились позапланові заходи  до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення лабораторних випробувань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду), затвердженого постановою КМУ від 07.03.2013 року № 328. Загалом було обстежено 598 об’єктів санітарних  заходів, з них 267 НВЗ, 14 інтернатних закладів та закладів соціального спряму-вання, 317 об’єктів централізованого та децентралізованого водопостачання.

  При проведенні моніторингових відвідувань у 95% вище зазначених об’єктів виявлено суттєві та незначні порушення вимог санітарного законо-давства. Одночасно проводились  лабораторно-інструментальні дослідження з об’єктів навколишнього середовища. Всього проведено 51517 досліджень, в 123 випадках виявлялись відхилення (0,23 %). Сума використаних коштів  становила 1 271 830,28 грн.

  Порушення рівня освітленості зафіксовано на 28 об’єктах: найвищий показник зареєстрований в м. Чернівці у 13 ДНЗ (42%), Кіцманському районі у 3 ЗОШ (42,8%).

  Відхилення від нормативів по рівню вологості виявлялись на 20 об’єктах: найвищий показник відхилень в м. Чернівці 6 ДНЗ (19,3%), Глибоцькому районі – 5 ЗОШ (22,7%), Кіцманському районі – 3 ЗОШ (42,8 %), на інших адміністративних територіях  у  поодиноких закладах. Відхилення від норма-тивів виявлялись при дослідженнях на відповідність температурному режиму в 2-ох навчально-виховних закладах.

  Також було досліджено 2882 проби питної води на відповідність ДСанПіНу 2.2.4-171-10, з них виявлено невідповідність в 39 пробах, що складає 1,3%.

  При виявленні відхилень були прийняті рішення із застосування адек-ватних до ситуації заходів щодо усунення ризиків виникнення та розпов-сюдження інфекційних та неінфекційних захворювань на  об’єктах  санітарних  заходів.

  Інфекційна  захворюваність в Чернівецькій області (без урахування но-сіїв, грипу та гострих респіраторних захворювань) за 12 місяців 2017 року зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 21,49%.

  Захворюваність сальмонельозними інфекціями збільшилася на 4,82%  (інтенсивний показник 19,19 на 100 тис. населення проти 18,30 за 12 місяців минулого року).

  За 12 місяців 2017 року інтенсивний показник захворюваності на шигельоз по області становив 5,73 проти 0,22 за аналогічний період минулого року (ріст на 50 випадків), з числа захворівших 77% становлять діти до 17 років. Ріст захворювання зареєстровано на території Сокирянського району та м.Чернівці.

  Захворюваність на гастроентероколіти зі встановленим збудником реє-струвалася на всіх адміністративних територіях, за 12 місяців поточного року зафіксований ріст на 12,43 % по області (інтенсивний показник складав 116,67 на 100 тис. населення проти 103,76 за аналогічний період минулого року). На ротавірусні ентерити показник по області склав 25,69 на 100 тис. населення за поточний період проти 23,16 за 12 місяців 2017) – ріст на 10,95%. Високий показник захворюваності залишається в м. Чернівці (показник 46,08 проти 38,38 в минулому році – ріст на 21,00%).

  Ріст захворюваності на гострі кишкові інфекції, викликані  невстановле-ними збудниками складає 30,22% (показник 104,54 на 100 тис населення проти 80,27 за 12 місяців минулого року). Ріст захворюваності зареєстрований в Хотинському, Сокирянському районах та м.Черівці.

  Показник захворюваності на вірусний гепатит «А» становить 1,43 на 100 тис. населення проти 0,77 в минулому році за аналогічний період, захворював-ння реєструвалося на території Кіцманського, Сторожинецького та Сокирянсь-кого районів та м. Чернівці.

  За поточний рік зареєстровано 12 випадків захворювання на лептоспіроз, проти 7 випадків за минулий, по одному випадку зареєстровано на території Кельменецького, Вижницького районів та м. Чернівці, по два випадки в  Гер-цаївському, Заставнівському,  Сокирянському районі та три випадки в Кіцман-ському районі.

  Рівень захворюваності на хворобу Лайма за звітний період залишився на рівні минулого року – 29 випадків захворювання проти 30 випадків за минулий рік. Дане захворювання реєструвалося на території Вижницького, Глибоцького,  Заставнівського ,  Сторожинецького, Путильського районів  та м.Чернівці.

  За 12 місяців 2017 року зареєстровано 3 випадки захворювання на ботулізм у мешканців Сторожинецького, Кіцманського, Герцаївського районів, захворювання яких пов’язане з вживанням м’ясних консервованих продуктів домашнього приготування.

  Також за поточний період зареєстровано 6 випадків отруєння грибами, потерпілих 8 осіб з них 2 дітей. Всі випадки зареєстровані в побуті на терто-ріях  Путильського (2 випадки, 2 постраждалих),  Сторожинецького ( 2 випад-ки, 3 постраждалих), Герцаївського (1 випадок, 2 постраждалих) та Глибоць-кого районів ( 1 випадок, 1 постраждалий).

  Протягом  2017 року в області було зареєстровано 9 спалахів гострих кишкових інфекцій, в яких постраждало 303 осіб, з яких 173 дітей. У 2016 році по області зареєстровано 5 спалахів, в яких постраждало 96 осіб, з яких 60 дітей.

  Показник осередкованості зріс в 1,6 разів за рахунок великої кількості постраждалих в м.Сокиряни -147 та в самоорганізованому таборі відпочинку с.Перебиківці -59 (31,7 за поточний період проти 19,2 за минулий рік).

  Спалахи зафіксовані на 8 об’єктах нагляду:

  – в 4-х навчально-виховних закладах;

  – в 3-х закладах громадського харчування :

  За етіологічним фактором – 2 спалахи викликано сальмонелами ( Sal.Enteritidis, 2 – ротавірусами, 2 – ротавірусами та шигелою Зонне, 1 – шигелою Зонне, 1 – стафі-лококом(St.Aureus), 2 – гастроентероколіти невиясненої етіології.                      .

  При проведенні епідеміологічних розслідувань Головним управлінням  в межах компетенції вживались адекватні заходи впливу: прийнято участь в 7 засідань комісій ТЕБ і НС різних рівнів, один заклад був закритий рішенням районної комісії ТЕБ та НС; видано 2 розпорядження про припинення виробництва та обігу харчових продуктів операторами потужності,  складені 2 протоколи про порушення  гігієні-них вимог оператором ринку з реалізації, обробки харчових продуктів та передано до суду рішення про тимчасове припинення експлуатації 1-го закладу громадського харчування; надано 8 приписів; 5-х осіб притягнуто до дисциплінарної відповідаль-ності, направлено  письмові рекомендації щодо усунення порушень. Крім  того, про всі спалахи повідомлені правоохоронні органи, по 6-х відкриті кримінальні провадження та проводяться досудові розслідування.

  Протягом звітного періоду на адресу управлінь області надійшло 159  звернень громадян, з них – 134 індивідуальних (84,2%), 25 – колективних (15,7 %). Кількість повторних звернень складає 12,6 % від загальної кількості. За результатами розгляду вирішено позитивно – 64,7%, дано роз’яснення у 23% випадках.

  Основні питання, які порушувалися у зверненнях громадян були: забруд-нення атмосферного повітря, вплив на здоров’я людини фізичних факторів, порушення суб’єктами господарювання санітарних норм і правил.

  На виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» працівниками  служби проведено 46 обстежень об’єктів щодо дотримання санітарного законодавства, за результатами яких видано 42 дозволи (санітарний паспорт) на роботу з радіо-активними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання та 4 санітарні паспорти на склади пестицидів.  Також розглянуто 144 документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та прийнято рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

  В області проводилась санітарно-освітня робота, а саме: проведено 73 ви-ступи по радіо та  28 виступів на телебаченні, з яких 11 прямі ефіри, прийнято участь у 23 брифінгах і  круглих  столах,  надруковано 170 статей, прочитано 401 лекцію,  розміщено 121 публікацію на ВЕБ – сайтах та  підготовлено 377 санбюлетнів.

  Як свідчать результати комісійних обстежень, виявлені порушення санітарного законодавства на соціально важливих об’єктах мають системний характер та становлять реальні ризики виникнення і розповсюдження інфекцій-них та неінфекційних захворювань серед населення області, насамперед в організованих колективах. Тому подальша діяльність Головного управління  буде спрямована на профілактику інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), запобіганню  шкідливому впливу  на  стан їх здоров’я і життя факторів середовища життєдіяльності, здійснення державного санітарно- епідеміологічного нагляду  щодо  безпеки  для  життя  і здоров’я  населення.

   

   

   

  Начальник Управління державного нагляду

  за дотриманням санітарного законодавства                            Клімчук Н.Я.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій